Netgen

From OpenFOAMWiki

The Netgen Homepage


Netgen Debian-Package (4.0-Edge) [1]

Netgen Ubuntu-Package (10.06-Edgy) [2]

RPM-Package not yet available


Documentation of the Netgen-Functions